VEKALET BİLGİLERİ

Av. Büşra Narin

İstanbul Barosu Sicil No   : 51028

Beykoz Vergi Dairesi TC   : 37507254834
Adres                        : Kavacık Mah. Özkan Sok. Varışlı Plaza No:2 K:4/103 Beykoz/İstanbul

VEKALETNAME ÇIKARIRKEN;

*Genel vekaletname çıkarırken; Ahzu kabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, vazgeçme, temlik, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik yetkilerinin yer almasını söyleyiniz. Aksi takdirde bu tür işlemler söz konusu olduğunda bizzat ifa etmeniz gerekecektir.

*Boşanma vekaleti çıkarırken, boşanma vekaleti olduğunu notere söyleyiniz. Yanınızda 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı veya ehliyetinizi bulundurunuz. Vekaleti yabancı ülkede çıkarmanız ve fotoğraf şartı aranmaması halinde dahi, vekaletinizin fotoğraflı olması konusuna dikkat ediniz.

*Tanıma-tenfiz dava vekaleti çıkarırken, tanıma-tenfiz davası olduğunu notere belirtiniz, vekalette özel olarak belirtilmiş olmasına dikkat ediniz.

*İşe iade dava vekaleti çıkarırken, işe iade talebinde bulunmaya şeklinde özel yetki koydurmaya dikkat ediniz.

*Şirket adına vekalet çıkarırken, şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Ayrıca vekaletnamede "Şirket adına vekaleten kendi adına asaleten" ibaresini kullanmanız durumunda; gerektiğinde kendiniz için ayrıca vekaletname çıkarmanıza gerek kalmayacaktır.      
    
*Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re'sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler ancak ilgilinin nüfus cüzdanı ve iki adet vesikalık fotoğrafı ile şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

*Yurtdışında o ülkenin yetkili mercilerinde çıkarılacak vekaletlerde, vekalet için apostil almak ve hem vekaleti hem de apostili Türkçe'ye tercüme ettirmeniz gerekmektedir.